Lånebetingelser

Brug af Biblioteket

Biblioteket kan benyttes af alle, og benyttelsen er gratis.
Der opkræves dog betaling for print og fotokopier samt for særlige ydelser, der er rekvireret af låneren.
Alle kan låne bøger, tidsskrifter, lydbøger, musikmaterialer og andre materialer samt anvende IT-medier m.v. 
Biblioteket kan endvidere have begrænsninger i adgangen til lån af visse materialetyper, eller materialer der er særlig kostbart, som kun findes i få eksemplarer, eller som af andre grunde er mindre egnet til hjemlån.
Der gives meddelelse om, at reserveret materiale kan afhentes enten ved almindeligt brev eller ved e-mail.
Biblioteket kan fastsætte et maksimalt antal reserveringer, som lånerne kan have stående i systemet ad gangen.

Lånerkort

Lånerkortet er din personlige identifikation i forhold til biblioteket.
Husk at melde adresseændring samt ændring af e-mail-adresse/sms-nummer direkte til Biblioteket!
(Alternativt kan du logge ind via bibliotekets hjemmeside, og ændre oplysninger dér!).
Låneren er ansvarlig for de materialer, der lånes på lånerkortet.
Lånerkortet skal medbringes ved hvert lån. 
 
Bemærk venligst følgende forskelle på Samsø Bibliotek og Nordby Bogsamling:

Samsø Bibliotek

Her benyttes sundhedskortet som lånerkort.
Udenlandske feriegæster kan få udstedt et særligt lånerkort.
Har du ikke benyttet biblioteket før, skal du først oprettes i systemet på biblioteket.

Alle lån bliver registreret på edb.
Bibliotekets behandling af personoplysninger sker efter persondataloven.
Biblioteket registrerer kun de oplysninger som er nødvendige for at styre materialeudlån og -afleveringer samt evt. hjemkaldelser og regninger, dvs. navn, adresse, CPR-nummer samt oversigt over hjemlånte eller bestilte materialer. 
Herudover registreres også spærring af lånere, dog uden oplysninger om begrundelsen herfor. 
Lånet slettes, når materialet er afleveret til biblioteket. Biblioteket har dog i op til 4 uger efter afleveringen mulighed for at se, hvem der har lånt et givet materiale.
Oplysningerne videregives ikke til andre myndigheder, virksomheder eller private personer.
Ved bestilling, reservation eller fornyelse af materialer over Internettet benyttes CPR-nummeret som låneridentifikation.
Du kan se hvilke materialer du p.t. har hjemlånt eller bestilt ved at gå ind på lånerstatus på bibliotekets hjemmeside.

Nordby Bogsamling

Her sker udlån fra bogsamlingen på 'gammeldags' manér med registrering af udlån på kort.
Du skal oprettes som låner og får udstedt et lånerkort.
Bemærk!
Der kan ikke ske bestilling, reservation eller fornyelse over internettet af materialer tilhørende Nordby Bogsamling!

Lånetid

Lånetiden er 1 måned, for visse materialetyper kan der dog være fastsat en anden lånetid, f.eks. 7 eller 14 dage.
Sidste frist for aflevering står på den udlånskvittering, som udleveres ved alle lån. 
Normalt kan lånetiden forlænges, hvis materialet ikke er bestilt af andre, dog maksimalt med 2 låneperioder.
Ved aflevering af biblioteksmaterialer med postforsendelse, sker dette på brugerens eget ansvar.

Overskridelse af lånetiden

HUSK at det er GRATIS at aflevere RETTIDIGT.
Ved for sen aflevering SKAL der betales gebyr, uanset om der er modtaget hjemkaldelse.
Ved for sen aflevering eller fornyelse samme dag af flere materialer med samme afleveringsdato, betales kun ét gebyr. Ved for sen aflevering eller fornyelse af materialer med flere forskellige afleveringsdatoer, betales gebyr for hver afleveringsdato.
Gebyrer, der ikke betales, overgives til inkasso med deraf følgende omkostninger. 
Ubetalte gebyrer med tillæg af omkostninger kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne i kildeskatteloven, jfr. nærmere i lov om biblioteksvirksomhed.

Gebyrer

Voksne:
7 dage for sent: 20,00 kr.
15 dage for sent: 35,00 kr.
30 dage for sent: 65,00 kr.
60 dage for sent: 155,00 kr

Børn:
7 dage for sent: 0.00 kr.
15 dage for sent: 10.00 kr.
30 dage for sent: 25,00 kr.
60 dage for sent: 100,00 kr.

Erstatning

Hvis det lånte ikke er afleveret 60 dage efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet, og biblioteket udsender derfor en regning.
Bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms eller reparationsprisen. Udover erstatningsbeløbet skal der betales for udgifter til dækning af klargøring f.eks. indbinding og licensrettigheder på 55,00 kr. For CD/DVD kan licensudgiften til tilladelse til udlån i bibliotekerne betyde, at prisen bliver flere gange prisen ved almindeligt salg i detailhandlen.
Regninger, som ikke betales, overgives til kommunal inkasso med deraf følgende omkostninger.

Udelukkelse og bortvisning af lånere

Lånere, der i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand, kan udelukkes fra at låne. Udelukkelsen kan opretholdes, indtil materialet er afleveret eller erstattet. 
Lånere, der skylder biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer for overskridelse af lånetiden, kan udelukkes, indtil hele gælden er betalt.
Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.

Ansvar

Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på låneres afspilnings- eller edb-udstyr/-programmel.